Az Isten

"Csák Máté földjén, ti vagytok az isten"

ISTEN szavunk :

„csodák-csodájára” mind a sumér/babiloni ékírásos jelek között, mind az egyiptomi hieroglifákkal írt szövegekben megtalálható.
René Labat kézzel írott   sumér/asszír/babiloni jelgyűjteményében az első ékírásos jel magyarázataként a következőket olvashatjuk: „IV: Valeurs idéographiques: sumérien , akkadien išt?n Vö.: I-II   Melléklettel. Az archaikus sumérban még függőlegesen álló egyetlenegy   vonal, hasonlóan az asszír/babiloni változatokhoz, a klasszikus sumér írásban már vízszintesen fekszik. A magyarul nem tudó Labat a sumér AŠ hangokat az   'akkád' "išt?n" formában véli továbbélni, mely egyúttal egyet, tehát közvetlenül nem istent jelent. Vö.: II. Melléklettel. Ha Labat igazát elfogadjuk, akkor isten szavunk első szótagjának legrégebbi  változata a sumér AŠ volt. Csak a ’babiloni időkben’ változott ez a hangérték IŠ-re.
Ugyanakkor itt jelenik meg először a szóösszetétel második tagjaként a t?n toldalék, is-ten szavunk másik összetevője. Mindezt   természetesen a hivatásos asszirológusok, és manapság a sumér/babilóni nyelv kutatói is ismerik, hiszen René Labat gyűjteményének gyakorlati használatához ezt a jelet, s ezzel együtt az išt?n szót állítja elénk példaként. Könyvének első példányait 1948-ban adták ki Párizsban.
Érdemes a Nílus-völgyében a Középbirodalom idején is körülnézni. A hajdan volt nyelv szakavatott feldolgozója A. Gardiner a következőképpen vélekedik: „M plant regarded as typical of Upper Egypt. Ideo. in swt (owt) ’ the owt-plant ’. Hence phon. Sw (ow), ex swt.  The word var. ’king of Upper Egypt’ probably originally read ni-owt ’ he who belongs to the ’owt-plant’, but before M.K. (Közép Birodalom, sic!) had become nsw   (nzw); ’kingship’ is perhaps to be read nsyt. For n-sw-bit ’ king of Upper and Lower Egypt ’ see § 55.” A szakirodalom szerint tehát a hieroglifák jelentése király, és mezopotámiai pandanjához hasonlóan itt sem istent jelent.

Etymology
Proto-IE: *stā- (sth-)
Meaning: to stand / állni
Hittite: istanana- c. 'Altar, Postament'; istantai- (I) 'zögern, zaudern, verweilen' (Tischler 427)
Avestan: hištaiti `stehen'; stāya-, staya- `stellen', (med.) `sich stellen'; stāiti- `Stehen, Stand, Aufstelluing';
raɵaē-štar- `Krieger, Kriegsheld', stāna- n. `Standort, Aufenthaltsort, Ort, Platz'

1 az Isten (akkád)

Nyelv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Akkadian+ ishte:n shena shalash erbe h.amish shishshu sebe sama:ne tishe esher

the word God in English-and its counterparts in other languages, such as Latinate Deus, Greek Θεός, Slavic Bog, Sanskrit Ishvara, or Arabic Allah-are normally used for any and all conceptions. The same holds for Hebrew El, but in Judaism, God is also given a proper name, the tetragrammaton (usually reconstructed as Yahweh or YHWH)
link: http://en.wiktionary.org/wiki/god

Az ördög

ČERNOBOG: Czech form of Russian Chernobog, meaning "black god." In Slavic mythology, this is the name of a god of evil and darkness, the counterpart of Belobog ("white god").

Baghdad
a pre-Islamic name apparently of Indo-European origin and probably meaning "gift of god," with the first element related to Rus. bog "god" and the second to Eng. donor. Marco Polo (13c.) wrote it Baudac.

Ámen - Úgy legyen!

The word "Amen" (Hebrew: אָמֵן , Arabic: آمين ) is found in three religions: Judaism, Christianity, and Islam. It is usually uttered at the end of a prayer to confirm what has been said before, meaning therefore "so be it", "truly", "let it be so".
In Kabyle (one of the various dialects of Berber), there is the phrase "am-in" that means synchronically, in common speech, "like that". However, if we put "am-in" in the context of a prayer, it will clearly mean "so be it";

Északi- és Déli-Bug - és a cseh kecskebak
Istenföld. Wise hrad-tól Visegrád-ig.

The word Bůh (Bog in Polish, Russian etc.) is solidly Slavic, whereas the name Bohemia is of Germanic origin

Iráni

That's another tale, we discussed the word spasibo. But yes, there is almost a consensus between the Slavicists now that bog and related words came from Iranian. Remember however that the original meaning in Slavic was good, rich, as in bogaty and the opposite ubogi.

(ie. bogъ = sansk. bhagaḥ) - Bhagavad Gita
*
In the Slavic version of the myth, Perun is a god of thunder, whilst Veles .... Often he was referred to as skotji bog,
meaning "cattle-god". Hathor? BOG meg a "bot" ill. "bod/ház" származéka ?

*

BOGDAN
Means "given by God" from the Slavic elements bog "god" and dan "given".

Bhagavad Gita: Beka vac Ghata?

Örmény

The Church of St. Thaddaeus (also known as Black Church, Kelisa-yé Tatavus and Kelisa-yé Tadi) was named after an Armenian martyr and is next to the settlement of Ghara Kelisa (Black Church) in the Azerbaijan region (ibid., 285). Services are held only once a year at this church when Armenians from all over Iran attend for a three-day ceremony (ibid.). Eighteen kilometers west-north-west outside of Jolfa is the Church of St. Stephanos (Kelisa Darré Sham) which is an
Armenian monastery on the Azerbaijan border

Nasrani menorah
..mint a liliom..

Makótól délre
Azarbaijan is host to the oldest churches in Iran. Among the most significant are the Tatavous Vank ( St. Tatavous Cathedral), which is also called the Ghara Kelissa (the black monastery). This is located at the Siahcheshmeh (Ghara-Eini) border area south of Makou. There is also the church known as Saint Stepanous, which stands 24 kilometers south of Azarbaijan's Jolfa town.

Tűzimádók

Darmesteter identified this Kar as Kariyan in Pars (Persia proper), "celebrated for its sacred fire which has been transported there from Khvarazm as reported by Masudi"

Parszik

The Origins of this community can be traced to ancient Iran (Persia).
The Parsis migrated to India in the 8th Century A.D. after Iran fell to the Arabs. They reached the Gujarat in Eastern India, where they were given refuge by the local king, Jadi Rana. Five years later they built their first fire temple,Atash Behram with the sacred fire which they had managed to bring from Iran.

Képeskönyv


A magyarok Istene

"ISTEN szavunk "csodák-csodájára" mind a sumér/babiloni ékírásos jelek között, mind az egyiptomi hieroglifákkal írt szövegekben megtalálható."
"Ha Labat igazát elfogadjuk, akkor isten szavunk első szótagjának legrégebbi változata a sumér AŠ volt. Csak a 'babiloni időkben' változott ez a hangérték IŠ-re. Ugyanakkor itt jelenik meg először a szóösszetétel második tagjaként a 't?n' toldalék, is-ten szavunk másik összetevője. Mindezt természetesen a hivatásos asszirológusok, és manapság a sumér/babilóni nyelv kutatói is ismerik, hiszen René Labat gyűjteményének gyakorlati használatához ezt a jelet, s ezzel együtt az išt?n szót állítja elénk példaként."


Isten szavunk
"Deimel szótára (1934/139) szerint a sumér istin, isten jelentése "egy, egyetlen" (eins, einzig). Amihez Zakar András (1973) a következőket fűzi: "Az "Isten" szó jelentése tehát világos: egy, egyetlen, az egyedüli, az egyedülvaló. Ezek a jelzők vagy megállapítások pontosan illenek az Istenre, aki az Ószövetségben is sokszor az egyedülvaló néven szerepel. Ez a szó sohasem szerepel a sumérben számnévként." "

Elam területén viszont az isten=1. Mint a kettőskereszt a rovásírásban. (Gy).

Forrai
"Az Isten szavunk eredetét kutatva a latin betűs nyelvemlékeikben és írásainkban a szó "ten" gyökerére nem akadtam."

Makkay
"Rédei is azon a véleményen van, mint számos elődje, tudniillik hogy e szavunk föltehetőleg iráni eredetű: a yezdan, illetve izdan újperzsa alakból, azaz a középiráni išta n formából jöhetett létre. Ezt csak megerősíti, hogy - mint írja - az uráli nyelvekben az 'isten' jelentésű szavak egyszersmind az 'ég' szóval azonos eredetűek, ezzel szemben a mi isten szavunk nem vezethető vissza semmilyen 'ég' jelentésű szóra."

Az ISTEN szavunk Róna T.A. szerint a hattiktól származik, ahol valóban azt is jelentette, amit a neve mutat. Az akkádoknál 1=isten. Elamban a NAP volt az ISTEN.
a napisten a "köristen" ? Kr isten.... Kristen...Krisztus...
Érdekességként: a semita Ea isten valamelyik munda nyelven 7-et jelent. Hasonló a jelentése egyik dél-amerikai nyelven JEMENnek....
Bhagavad Gita - képeskönyv

Szöveg az írásról

A Bhagavad-Gítá a védikus irodalom egyik alapműve, amely mindazok számára készült, akiknek nincs elég idejük arra, hogy áttanulmányozzák a végeláthatatlan védikus irodalmat. Eredetileg a Mahábhárata című eposz része, de önállóan talán még nagyobb hírnévre tett szert, mint a teljes mű. Jelentősége a hinduizmuson belül hasonló mértékű, mint a keresztény vallásban a Bibliáé.

Milyen öreg a szó?

A Bhagavad-Gíta cím szó szerint azt jelenti, hogy "Isten éneke". Tizennyolc fejezetből és hétszáz szanszkrit nyelvű (négysoros) versből áll a mű, amely több mint ötezer éve örvend köztiszteletnek.

1. Ísvara / a Legfelsőbb Irányító. A Bhagavad-Gíta így nevezi a legnagyobb hatalommal rendelkező lényt, aki minden dolog birtokosa és irányítója - az általunk megszokott kifejezésmóddal élve maga Isten.

Etymology

pagoda
1580s, from Port. pagode (early 16c.), from a corruption of Pers. butkada, from but "idol" + kada "dwelling." Or perhaps from or influenced by Tamil paga-vadi "house belonging to a deity," from Skt. bhagavati "goddess," fem. of bhagavat "blessed, adorable," from *bhagah "good fortune," from PIE base *bhag- "to share out, apportion" (cf. Gk. phagein "to eat;" see -phagous).

India felé az ISTANA jelentése PALOTA.

Kenőpénz - baksheesh - adomány
1. a tip, present, or gratuity.
Origin: 1615-25; < Pers bakhshish gift
from PIE base *bhag- "to share out, apportion, distribute" (see -phagous). /..mint a húsevő../

Frígiai

But Hesychius of Alexandria mentions a Bagaios, Phrygian Zeus (Βαγαος Ζες Φρύγιος) and interprets the name as δοτρ άων, "giver of good things".

Bozsik, az isteni

{bogŭ} god [Pokorny 1: bhag- :: to apportion, divide]
{božĭi} divine, of god, god's

Vagh-a-vadi? - (Tigris folyó?)

from a corruption of Pers. butkada, from but "idol" + kada "dwelling." Or perhaps from or infl. by Tamil pagavadi "house belonging to a deity," from Skt. bhagavati "goddess," fem. of bhagavat "blessed, adorable," from *bhagah "good fortune," from PIE base *bhag- "to share out, apportion" (cf. Gk. phagein "to eat;" see -phagous). Here is your eating the moment haha ! http://www.drsomov.com/ very very funny .. we are eating the goose :) * Heads and tails ( coin ) Serpens Caput and Serpens Cauda http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Serpens.html and the moons nodes Vedic astrology http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_node Rahu and Ketu
Izden - a hit parazsa

Verteilung des Namens Izden: Woher kommt der Name Izden ? Unser Kartenmaterial enthält die Namensverteilung zu über einer Millionen Namen.

Származási hely

Parszik

Ünnepélyes csend vala. "Csibasi" a fővezér, "Isik" a főpohárnok, "Csikiaz" a fővadász - - - fényes kísérettel haladnak keresztül Imaret Khoorshed szent küszöbén....Mi parzsok, a közös ősök hónát; önök magyarok, a közös ősök nyelvét bírják örökségül....Dicsőség Izdennek, a szent tűznek, szóltak az ifjak, béke apánknak!...

Kör-oglu

Ugyanis Chodzko, a rabló Körogluból egy perzsa Rusztemnek megfelelő, Sahnáméba illő hőst szeretett volna formálni. Ebbéli igyekezetében Chodzko a török "beg" (magyar: bég, bej) szót felcserélte a lengyel bóg (ejtsd: bug) szóval, melynek jelentése: isten.

Csuray sumerjei

nap, nab = nap, ég, fény, isten
A "p" hangot az arab nem kedveli.

Roma

Taj on nanai amen te izden!

Parsis or more commonly Parsees worship in a building which is called Temple. It is the same like a Church {rotunda} for Christians, a Synagogue {gyűjtőhely} for Jews, a Mandir for Hindus or a mosque for Muslims.

A "hallgatás tornyai" A fire-temple, or agiary, as we Parsis call

Parsi - Zarvan Akarneh

Tűzistenek

Ishum is a minor god in Akkadian mythology, the brother of Shamash and an attendant of Erra. He may have been a god of fire and, according to texts, led the gods in war as a herald but was nonetheless generally regarded as benevolent.

AVESTA:

is [-]
(vb. rt.) to wish, to desire; cl. 6 (k91) ... isemnô 11 (pres. part. mid. mN)
isa to seek, look for (Herb.)
ishtô [ishta] 10 (mN) worshipped (Kr), wished for, desired, beloved (k93)
ish [-] (inchoative verb) urge, cl. 6 (k92)

/(u)"xrai = felsőrész" kopt nyelven, de mi lehetett az alsó? xaro?/
Madár: /mint az etruszkban/ antoli bird, fish eating bird a koptoknál.

Az etruszkok koptok voltak ?!?

Bizánc Isten városa

..vagy "MadarIstan"? Madár, görögül: "órnis, ill. poylí", vagyis Istanbul az "Isten pouli" eredetű lenne.. Az lenne a kétfejű sas? Vegyük hozzá: Az etruszk nyelvben a "madár = antoli", a "sas = ant". S az etruszkok rokonait Anatoliában keressük...

Varga Géza - Ős ten

Isten szavunk eredetének kutatása a legismertebb ilyen vadászterület. Az utóbbi generációkig még a nyelvtudományunkon belül is itt megengedett volt a merész és ellenőrizetlen fantázia. Az utóbbi kézikönyvek viszont rendszerint visszautasítják e tarthatatlan elmeszüleményeket, és egyre inkább belső fejlődéssel magyarázzák vallástörténetünk legkorábbról ismert, és ennek következtében sem könnyen értelmezhető fogalmait.

Róna-Tas András (1996/129,159) ocsúdott fel legkorábban az új adatok okozta sokkból. Rédei megfogalmazása szerint "meg nem támogatott, ad hoc ötletként felveti", hogy az isten szó kaukázusi és kazár közvetítéssel kerülhetett át a magyar nyelvbe. Ezzel a kísérletével Róna-Tas András kétoldalú támadásoknak tette ki magát. Egyrészt felborzolta azok idegeit, akik kézzel lábbal tiltakoztak a magyar nyelv déli kapcsolatainak elismerése ellen. Másrészt joggal rá lehetett kérdezni, hogy a hattiak a magyar ős szóból képezték-e a napistenük nevét?

A "tudós" társadalom e szemük előtt felrémlő lehetőség elhárítására megpróbált egy újabb magyarázatot kidolgozni az isten szó eredetére. Ennek lényege egyrészt a távoli déli magaskultúrákból való származtatás elleni tiltakozás, másrészt a magyar eredet tagadása. Ez az összetett célkitűzés azonban nehezen illeszthető a tényekhez, ezért a szakértők között vita bontakozott ki.

Makkay János (1998/30,47) arra hívja fel a figyelmet, hogy a hettita szó jelentése "napistennő" (tehát nem férfi isten!), s ez szemantikailag akadálya az egyeztetésnek.

...Rédei csak azért juthatott erre a következtetésre, mert nem volt hajlandó észrevenni a magyar isten, a türk tengri "ég, isten", a kínai tien "ég", a japán tenno "istencsászár", a sumér dingir "isten" és is ten "egy", valamint az azték tenocs istennév közös elemét

A ten előfordul a tengely, tenger, tanító, tündér szavainkban is; összefüggésben azzal, hogy az ókori vallások egyes isteneit a világ forgástengelyével azonosították, a tanító istenek némelyike pedig a tengerből tűnt elő. Ez a magyar szóbokor az isten idegen nyelvből történő eredeztetését kizárja

Azér ne feledjük a kartagoi TAN-IT holdistennő nevét se ki! Idegen nyelvekből a szanszkrit "tanu=test", a turk "tanu=tanul", a dakota "tani=learn to make clear"

A magyar isten szót rokonították már a "tűz" jelentésű görög eszta/esztia és latin veszta szavakkal, a párszi izdan/jezdan-nal (Vámbéry), a "teremtő" jelentésű cseremisz está-val (Reguly), az "atya" jelentésű finn isá-val (Hunfalvy).


Rédei és az Isten

Finn-permi istenek:
2. *ilma 'Himmel, Wetter; Gott' FU
finn ilma 'Luftkreis, Luft; Wind; Wetter, Witterung', Ilmari, Ilmarinen 'Gott des Himmels' | votj. Sz. i (im-) 'Luft, Himmel', imar 'Gott' | zürj. Sz. P jen (jenm-) 'Gott, Heiligenbild, Himmel', KP jen (je•nm-) 'Gott' | osztj. Ko. itäm 'Welt, Himmelsstrich; Wetter, Witterung', (Karj., közli Wichm.: FUF. 15/1915: 40) Ko. num-itäm, O num-iläm 'Himmel, Himmelsgott' (+lapp vog. 'Himmel, Wetter, Luft' értelemben) (UEW. 81-2).


A m. isten 'Gott' a TESz. szerint talán származékszó: "az ős főnév eredetibb is alakváltozatából keletkezett -t és -n képzővel." Eredeti jelentése 'atyácska' lehetett (l. még EWUng.). Ez a korábbi szakirodalomban is fel-felbukkanó eredeztetés aligha fogadható el.

Pl.: héber elohim 'Gott': többes számi alak, mellette az ige egyes számban van, ha Izrael Istenérl van szó; valódi többes szám, ha idegen isteneket értenek rajta. Az egyes számi eloha Izrael Istenére vonatkozik. Az akkádban is elfordul a tbsz. ilani (az egysz. ilu mellett) egy istenre vonatkoztatva;
Az "ILU=ISTEN" kapcsán megjegyezném, hogy van, ahol meg a "HOLD=ILUNA".

RÓNA-TAS ANDRÁS "A honfoglaló magyar nép" (Bp., 1996.) címL könyvében (129, 159) arról olvashatunk, hogy az anatóliai hettiták a hattiktól vették át a napisten tiszteletét és nevét: hatti Eštan -> hettita Ištanu/Aštanu.

Isten szavunk hangalaki struktúrája miatt nem tartozhat si tszavaink közé (a származékszóként való eredeztetés nehézségeirl fentebb már szóltunk). A magyar nyelv szóvégmutató szótára (1969.) szerint az st, szt mássalhangzókapcsolatot tartalmazó szavaink száma viszonylag csekély. Egy részük nagyon régi származékszó, pl. est(e), fest, füst, lusta, lustos, most(an), rest, vastag, üst, ezüst, nyest, nyuszt, nGstény, rost stb. Másik részük késbbi származékszavakból (olvaszt, késztet, rekeszt, támaszt, választ stb.) és jövevényszavakból (ostor, lista, posta, rosta, gesztus, pászta, paraszt, tiszta, puszta stb.) áll.

BEREGSZÁSZI NAGY PÁL (Parallelon inter linguam Persicam atque Hungaricam. Erlangen, 1794.) ezt az etimológiát megismétli: újperzsa jezdan, izdan 'Gott'."

Az ókori Közel-Kelet istennője volt ISTAR, minek etimológiája tán a "csillag" (este) szóra vezethető vissza. Bár Indiában a TARA=CSILLAG és ISH=ISTEN, vagyis ISTAR akár "csillagisten" is lehetett. Tara - astara - astra - star - stern.
A tűzimádók nem olyan régiek (asszír kor), így az IZDEN szót nem tartanám elsődlegesnek. Ha hinni lehet RTA-nak, akkor a kisázsiai Istana (Estan) régebbi. Lehet, hogy mégis a TEN=ÉG? szó az alap? ..és IS-TEN az "egy az égből" ?

Forrai

Az Isten szavunk eredetét kutatva a latin betűs nyelvemlékeikben és írásainkban a szó "ten" gyökerére nem akadtam. 1690-ben Marsigli Alajos Ferdinánd olasz tudományos kutató és hadmérnök Erdélyben egy Árpád-kori eredetű rovásírásos botnaptárt talált, melyet bolognai otthonában naplója számára lapokra pontosan lemásolt. Legnagyobb meglepetésemre a 8-ik lapmásolaton az u.n. vegyes bibliai feljegyzések között egy ilyen mondat is szerepel: "Hálát adjunk Tennek, hogy adta."

Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág-ban, de különösen az előbbi könyv csupán az "is" szótag eredetével foglalkozik, mely a Halotti Beszéd-ben szintén szerepel "isemüket", azaz ősünket szóban. Majd ezt az "is" szót vonatkoztatják az egész Isten szavunkra

Elsőnek utalok Felső-Egyiptom Karnak város egyik templomának K. e. 1500 év körüli hieroglif feliratára, mely Campbell John Francis of Islay angol író és kutató megállapítása szerint: III. Thotmesz birodalmában magharok is éltek és a hettitákkal együtt harcoltak. Bizonyságban a feliratban szereplő Arad, Árpád és Maghara városok nevét említi.

Arad=nép, esetleg austroneian nyelven Napváros. Arpad=Kelet. Maghara=Barlang. A maghara kapcsolata a magyarokkal, hogy a magyarok szent emberek voltak, s a barlangokban is többnyire szent remeték laktak.

Bábel után Kiss Dénes

Egy az Isten. Maga a szó talán az ŐSTAN szóval, inkább jelentéssel függ össze. Szanszkrit nyelvben - Kőrösi Csoma Sándor szótára nyomán - az Isten = ishte, uralkodni, isten - rules (to be a God) - illetve ishtam (the desired) God = Isten. (Közli a perzsa szót is, jazdán - God - Isten) A TESZ H-Ó, 242. oldal szerint bizonytalan eredetű ez a szavunk. Jelzik, hogy a nőstény szavunkban is megvan ez a képző együttes. Még szép! Kőrösi Csoma Sándor külön fölhívja a figyelmünket arra, hogy igazán a magyarok számára érdekes és érdemes tanulmányozni a szanszkrit nyelvet, mert például szanszkrit nyelven a Kárpát-medence földrajzi nevei értelmezhetők!

Régi istenek

A napot mint égitestet, az Egyiptomiak - ra-nak (ejtsd rá, vagy ré), és - itn-nek (ejtsd: iten) nevezték.
a sun god represented by the sun's disk. .... Egyptologists have also vocalized the name as Aton, Atonu, Itni, Itn, and Adon ish ten
Isis napistennő. Ish a szanszkritban "isten".
Piramisok a KŰFŰnél. Élő napisten? Akh-n-iten.


Sun God

The above cartouche, under the entry "ATHENISM", seems to be missing a part of the original text. They are accentuating the term "ATEN" using the "ITN" transliteration of the first three symbols. The transliterated "ITN" is being read as "ATEN". Although they do not explain what ITN or ATEN stands for, I say "ATEN" (AT-EN) is an expression standing for Turkish "ATA HAN" meaning "Father Lord" (i.e., universal creator God") and/or "OT HAN" (OD HAN) meaning "Fire Lord" referring to "Sun-God". The Fire-Lord (sun) being the "fire and seeing eye" of the universal Father God, makes them one and the same. The person and his eyes cannot be regarded as separate entities. The ancient Masarians, being Turanians, were always SUN, MOON and universal FATHER GOD believers. Bringing a reform or rejuvenation in the ancient Masarian religion implies that there were name changes used for the Sky-god, that is, they used Amun first, then Aten, and then back to Amun again.

A ten

Aten : a name of the sun in ancient Egypt, from Egyptian itn .
A kiejtése nem maradt fenn a rosetta kövön.

Asten áldd meg a magyart

In Egyptian mythology, Astennu (also spelt Asten, Isten, Astes, and Isdes) refers to a baboon associated with Thoth. It was also stated that Astennu was merely another aspect of Thoth, as the god could take the form of a baboon. He was one of four baboons who stood around the lake of fire at the place of judgement in Duat, and consequently associated with Utennu.

He appears in spell 17 of the Book of the Dead. The name Astennu means the moon.

Hány lejt ér?

ancient Egypt was "lw", or "leo", the same name we use for a lion today. (Similarly, the classical Greeks knew the Pharaoh Khwfw as "Cheops", and the Greek counterpart of "Ushas", the Indian goddess of the dawn, was "Eos".)

The Sphinx's ancient name of "Horemakhet"...or in real terms "Leo at the winter solstice", with the precise meaning I have given above. Another of its names, "Hwl", became to the local Arabs "Abu Hol", or "father of terror"; but "Hwl", according to what I have written about the Egyptian "w", should be pronounced "hyule" - and "yule" was the ancient name for the winter solstice, and is still used for Christmas-time (as the winter solstice comes on or about December 21st each year).
Hula, hilal, hold ?

Húsbavágó

H'w, a term generally rendered, in various contexts, as "body," "flesh," or "limbs."

Hwt-itn

Akhenaten erected four major structures at Karnak during the first five years of his reign. The major building was called "the Sun-disk is Found", built in anticipation of the jubilee; then there were the "Exalted are the monuments of the Sun-disc", and "Sturdy are the movements of the Sundisk." The smallest of the four was the Hwt-bnbn, "Mansion of the benben stone". A Hwt-itn, "Mansion of the Sun-disk", mentioned in tombs on the west bank, has not as yet turned up in the scenes on these blocks.
Akhnaton:
During his reign was coined the name Nb-tn?H-rc 'Itn thn

Afrika istenei

Needless to say, he introduced me to an ancient practice of education that despite extreme colonial pressures, it has not been broken. I can say today definitively that this highway does in fact exist and it is the reason why Nommo of the Dogon is found among the Zulu. It is how the Kongo Dikenga became the Four Moments of the Sun in ancient Egypt. It is how the god Itn became Itongo in South Africa.

When the White Man came to Africa, bringing Christianity with him, the Custodians of the Belief urged the chiefs and chieftainesses of the tribes to resist the ‗Strange Ones' and their alien creed. But when the Bantu were finally defeated they did what they had done nearly three thousand years before when the Ma-Iti (Phoenicians) invaded the lands of the tribes

Where was this ‗Old Land'? It is there where the ―Old Tribes' are still found today - the Watu Wakale. These incorporate all the tribes of the land of the Bu-Kongo right up to the southern parts of the land of the Ibo and Oyo (Nigeria). These tribes belong to the basic stock of all such tribes who identify themselves with the prefix Ba. They are the Ba-Mileke, Ba-Mbara, Ba-Kongo, Ba-Ganda, Ba-Hutu, Ba-Luba, Ba-Tonka, Ba-Saka, Ba-Tswana, Ba-Kgalaka, Ba-Venda, Ba-Pedi,

The name ―Dogon‖ comes from the word ―dogou‖, which means land. The Dogons are considered the "landlords" of Africa and their culture aims at preserving the Earth and everything that lives on it.

Ó te ló, avagy Egypt sötét oldala

An ancient name for Egypt was Mori, and the hieroglyphic for this word featured a circle and cross identical to those seen on many flags and emblems of the world, particularly those of Britain. The word Mor or Mer, also referred directly to the Giza Pyramid and to the keepers of the knowledge of the pyramid. Therefore, it is a word that connects to secret societies and their knowledge (for example Merovingian).

Mor=barna, Mehr=fény, Mero-wing=Tengeri szárny?
Képeskönyv

Isten

Ez az ITI nem az az E.T.

Aditi Visnu felesége, az istenek anyja, a határtalan ég

Ádám, hol vagy ?

Aditi ugyanaz, mint Sephira és a gnosztikusok Sophia-ja, valamint Isis, ..... A Védákban Ad-iti az elsődleges fény, a jelenségek világának Akâsha-ja.

az Âdi szó szanszkrit nyelven annyit jelent, mint az "első"; arámi nyelven annyit jelent, mint "egy" (Ad-ad, az "egyetlen egy"); asszír nyelven annyi, mint "Atya", s innen származik az Ak-ad, vagy "teremtő atya".

Kuliffay Hanna írása

Az isteni androgínára (a kétneműség görög elnevezése) több ókori példa is ismeretes. Az egyiptomi fáraó, Akhenaten például úgy fohászkodott Atonhoz, mint "apjához és anyjához" egy személyben. A görög Dionizosz isten "nőies-férfiként" ismeretes, akit gyermekkorában évekig kislányként neveltek. A Rig Védában szereplő Istennő, akinek neve Aditi (Végtelen), úgy jelenik meg, mint az istenek ősanyja, aki teremtő szimbiózisban él a hím nemű Dakshaval

Turistakalauz - találhatunk búvár bázisokat: Bora Bora, Raiatea, Huahine, Moorea, Tahiti,
A kiváló vízminősége miatt világhírű Bora Bora-i lagúna számos helyen ad otthont leopárdrájáknak. A sziget déli csúcsánál lévő merülőhely és a kis Toopua  Iti sziget ad otthont ennek a csöppet sem agresszív fajnak egész éven át.

Atyám

ADITI - H.sz. 1. végtelen Űr, végtelen tudat. 2. a Napistenek anyja (nőnemű: Aditi).
K. A Napistenek (csillagdémonok, lokális fenntartó térszeránok) anyja a Nagy Anya okforrás, mivel térszeránokat a végtelenbe nyúló káoszban, a két Teremtő okforrás hullámterében kell készíteni. Ezeket Brahma másolja önmagából.

ADITJA - H.sz. Nap vagy Napisten. A Védákban Savitri és Surjaként is előfordul.
K. Pontosabb és értelmesebb lenne magyarosan Atyának írni, mivel az Aditja kiejtve: Adtyja. A Teremtő okforrás, mint
legfelsőbb Atya első másolata Brahma, a Mindenható Atya, akinek egyik másolata a Napban működő térszerán, a helyi fenntartó Atya. Ők mind egyek információsan, csak térben és időben más helyeken vannak

Turista 2

fontos megemlítenünk a vulkánok által csipkézet Aorai és Orohena hegy csúcsokat, melyeket egy sziget túra során érdemes meglátogatni, annál is inkább mert az Aoria hegyről gyönyörű a kilátás Moorea, Tetiaroa és Maiao szigetekre.
ajánlott meglátogatni a sziget kisebbik oldalát Tahiti Iti-t,

Indigo gyermekek - menni vagy nem menni?

ion
1834, introduced by Eng. physicist and chemist Michael Faraday (suggested by the Rev. William Whewell, Eng. polymath), coined from Gk. ion, neut. prp. of ienai "go," from PIE base *ei- "to go, to walk" (cf. Gk. eimi "I go;" L. ire "to go," iter "a way;" O.Ir. ethaim "I go;" Ir. bothar "a road" (from *bou-itro- "cows' way"), Gaulish eimu "we go," Goth. iddja "went," Skt. e'ti "goes," imas "we go," ayanam "a going, way;" Avestan ae'iti "goes;" O.Pers. aitiy "goes;" Lith. eiti "to go;"
O.C.S. iti "go;" Bulgarian ida "I go;" Rus. idti "to go"). So called because ions move toward the electrode of opposite charge. Ionosphere coined 1926 by R.A. Watson-Watt.

Maori szótárkönyv
mä iti iti : izeg-mozog; jön-megy; ugrándozik

Fehér ember

A long time ago, somewhere in Africa, a strange vessel was discovered on the Zambezi River, a ship bigger than
anything the people had ever seen. Aboard were strange people, the Ma-Iti, as they became known, strange people with 'pink skin' and 'hair like the mane of a lion'.
It didn't take long before the Ma-Iti started leaving 'gifts' on the riverbank in exchange for food. Not much longer after that, the Ma-Iti began leaving weapons made metal, unknown in Africa at the time, on the riverbank, and as these stories usually go, one chief struck a deal, and gained a large amount of these weapons.

Érdekességnek:
Täŋri: Originially Turkic. Root word is Täŋ (Gülensoy doesn't give the meaning of this word). Formed as Täŋ + ri
(~ir), meaning "Sky, God".

Qut: Originially Turkic. Root word is Qu- meaning "to flow, flow, get out, expand". Formed with the name suffix -t. Meaning
"Fortune".

Tana
Italian TANA: f. (plural tane)
lair, den /barlang, odu, mint a maghara, bod, kar/
burrow (rabbit etc)
hideout

Buginese : tana (lontara ᨈᨊ): land , soil , country
Tatár: tana : young bull

Ishtan : -> Shaytan as a "Whisperer"; 4 Off-Springs of Shai'tan

Tana Toraja, "land of the heavenly kings"

Tana, Ethiopia, 5.7.1999-29.7.1999, M. de Graaf. Etymology. - The name is derived from the Latin. 'pelagius' and the name of
Lake Tana.

Szanszkrit: tana = Body; tanaya = (m) son; tanayaa = daughter; tanu = body


Arab: tanaffasa : breathe {Sem n-p-s, Akk napashu, napishtu (soul), Mal nifs, Heb nefesh, Syr nafsha, Hrs nefeset (soul), Amh menfes, nefas (wind), tenfash (breath), teneffese (breathe), Tig nefse (blow), nefs (soul), Uga npsh (soul), Phoen npsh, Ebl napushtu}

Ishvar = Isten, nepáli nyelv ; Ista: vágyott, imádott

Astana - uygur cemetery

It served as graveyard of the citizens of Gaochang from 273 in the Western Jin Dynasty to 778 in the Tang Dynasty. Among the excavated 456 tombs, the Gaochang king's has not been found.

Földalatti múzeum

The Astana Graves are a series of underground tombs about 40 km to the southeast of Turpan in Xinjiang.

There are more than 2,700 documents unearthed from the ancient tomb complex, over 150 of which are from the Sixteen-State Period.

Törököt fogtam

ist one who believes in. Lásd: szocialista, kapitalista, royalista...

Sárkányölő szt Astana

Astana means "Capital" in Uygur, and is the name of a legendary hero of the ancient Uygur Kingdom who killing a vicious dragon and saved the people. A turk USTA az "mester" (mesterember, jártas valamiben) párjaként az urdi USTAD az "mester" (tanító, vezető).

Képeskönyv
*

Sanskrit
stormy; [*an-fadh_asta]; see [anfadh], storm.
patience: [*f-air-asta], [asta] (standing, staying) being for [ad-sta-], [ad] and [sta], stand.

Asta? - na
Bár nekem nyolc..

prefix meaning "eight," from L. octo, Gk. okto-, cognate with Skt. asta, Goth. ahtau, O.E. eahta (see eight).

Asta is also a Finnish, German, and Scandinavian pet form of Augusta
hasta (genitive hastae); f, first declension
a spear, lance, pike, carried by soldiers and used for thrusting
Tokar dict.: ásta - bones (IE *kost-, *ost- - a bone)

Kapital áthelyezés

Asta-dasa (Sanskrit) [from the verbal root as to remove, finish + dasa state, condition] Perfect, supreme wisdom; the finished, ended, or completed state, thus pointing directly to a cosmic monad which has become supreme for and in its own hierarchy, and hence for such hierarchy is perfect, supreme wisdom -- a title of the controlling divinity of the hierarchy over which it presides.


Útkeresők

Therefore when one says, 'asta`idhu with Allah' he is saying, 'I seek refuge with Him.' When he says, 'astaghfirullah' he is saying, 'I seek Allah's forgiveness.'


Åsta
♀ (Scandinavian) From the Old Norse personal name Ásta, from ást 'love'.

Ast Eric

Proto-Germanic: *asta-z; *ōst=
Meaning: branch
Gothic: ast-s m. (a) `branch; palm branch, leafy branch'
Old English: ōst `Knorren'
Old Saxon: ast

Proto-Germanic: *augan; *a(g)wnōn- vb., *augian- vb.
Meaning: eye
*

Hestia - nem elég tüzes?
Asta
Place: Asti, province Asti, region Piemonte, Italy . the name derives from Latin hasta 'pole'
a Celtic (?) word meaning 'high place'. "Asta La Vista"
(Jut eszembe: Pole -> Omphalos? Brahman linga néha 8 szögletű..)

Nas-soljunk
Proto-South Dravidian : *nac-
Meaning : to desire

schwundstufig ai. ásta-, av. asta- n. `Heimat, Wohnort'; gr. νομαι, ion. νευμαι `komme glücklich an, kehre heim', Νστωρ eig. `der immer Wiederkehrende', νστος m. `Heimkehr', redupl. ep. ν̄σομαι `νομαι' (*νι-νσ-ομαι mit Bewahrung des -σ- nach unthem.

Neh

Offset, from off "away from," + set. Off- ,variant of M.E. of, from O.E., from PIE *apo-; cf. Skt. apa "away, off," Av. and O.Pers. apâ, L. ab- "from, away," Hittite appa, Gothic af-, German ab-.
Apneh, from ap-, from the above O.Pers./Av. apâ + neh "set, put," from nehâdan "to set, put."

Huh-neh-fa: must be Hanifa حنيفة 'the true believer'.

Kilenc
neh nine neun neuf

Temetőbe viszki - Az élet vize.

The word whiskey comes from the Irish Ishk o tae which means "Water of Life".
*
Ish in devnagri means Ishwar or God. Ish in hebrew means a "Man". 

Óceánia
Temetés. TANA Toraja.

Toraja sosem fejlesztett ki írást, de a szomszéd Bugis és Makasar területen pálmalevél csíkokra írták a történelmet.
Toraja híres szokatlan temetési módjáról is. A gazdag emberek egy meredek sziklafalba vágott barlang-szerű vájatban lettek eltemetve. Suaya egy régi királyi temetkezési helye a 7 királynak....


Sat An - Hét Isten

A HETEK - és a semiták:
Gonosz szelek és ártalmas viharok ezek, az ördög vihara, a romlással teli vihar előérzete, előszele a végítélet viharának. Óriás gyermekek, óriások fiai ők, Namtar hirnökei, Ereshkigal trónhordozói. Ezek hozzák a vizözönt a földre.
Hét isten a széles menyországból.
Hét isten a széles földről,
Hét rabló-istenek ők.
Hét isten a világegyetem urai közül,
Hét gonosz isten,
Hét gonosz démon,
Hét ördögi és ártó démon,
Heten a mennyekben.
Heten a földön.
Nem férfiak és nem asszonyok ők. Romboló hurrikánok, melyeknek nincs párjuk vagy utóduk. Nem ismernek sem részvétet, sem könyörületet. Nem hallják az imát és esdeklést. Lovakat tenyésztenek a hegyek között, s ellenségei Ea-nak. Trónhordozói az isteneknek, útonállók, a város mocska.

Akkád napashu, "napishtu=soul/lélek" engem Utna Pistimre emlékeztet...:-).

Ki-ki a maga tanulságát..

< Mint láttuk, a finnugor ISTEN szavunk megtalálható az asszír nyelvben (istin) és a sumer nyelvben (astan) is. A szankszritban ISH az maga az isten. Tara pedig csillag jelentésű. Tán ebből állt össze az ISHTAR, a csillagisten szó. Ishtar jelképe a 8 ágú csillag.
Isten szavunk jöhetne az as-tana szóból is. TANA több nyelvben BARLANG jelentésű, s a magyar (szent) emberek barlangi nép volt. (Maghara, kar, bod). Számomra viszont nem meggyőző egy "barlangi ős" imádata...
Mint láttuk, a perzsáknál, cigányoknál IZ-DEN volt. Egyiptomban pedig IZisz volt a napistennő. Mintha ez az "IZ" rokona lenne az "ISH" szónak.
Az ISHTAR (astarte, astoret) kapcsán a TARA részt néztem csillagnak. Fura módon a "magyaros" rokonsággal gyanúsított
szárdoknál viszont a "csillag=isteddu". Vagyis, mintha az első rész (ist) képezné a csillagot. /Emlékezzünk: Szardinia
szigetén van Gallura terület Olbia székhellyel, szomszédságában a Tavolara szigettel./

Az ISH-TEN szó második felét vizsgálva feltűnik a mongol népek TAN-RI-je. TAN = ég/sky, Ri, rix, riga, rey, rex pedig
"király". Innét az ISH-TEN szavunk lehet az "ég istene" vagy héberesen "az ég embere". A ten=ég feltűnik a mongolon, turkon kívül a japán, kínai és azték nyelvben is.

Nepálban, Indiában a legfőbb "isten", minden forrása ISHVARA.

Miképpen a Húsvét szigeten "HETU = csillag", úgy Etiópiában "NAP = 7". Az ókori Közel-Keleten a "lélek" npsh, napushtu, napashu, napishtu. Mintha "7 isten" (sátán?) akarna lenni...

A nagyon régi egyiptomi szövegek alapján ITN (iten?) maga a NAP. Vagyis ISTEN szavunk akár a napimádó időkre nyúlik vissza. Az "IT" más afrikai isten szónak is alapja. Az ISTEN módosulatai az iz, it, ish...
(z-&gt;t ? Hat, mit..)


Shona-Bantu word SHE or ISHE which means a CHIEF.

Apede-[e bed, e]; in Apede-mak; (mk "god")--- *Ebede ;"Creator God"---  Ebbere ;"God"--- *Ebed- ;"God"---  - Abidi;"Creator God"
Meroitic -  Proto-nes -  Nara -  Proto-Nubian -  Proto-Taman -  Nyima

Tut, az Isten szeme - Polat Kaya

Under Atenism, Tutankhamun was named Tutankhaten, which in Egyptian hieroglyphs is:
Technically, this name is transliterated as twt-ˁnḫ-ỉtn.

At the reintroduction of the old pantheon, his name was changed. It is transliterated as twt-ˁnḫ-ỉmn ḥq3-ỉwnw-šmˁ, and often realised as Tutankhamun Hekaiunushema, meaning "Living image of Amun, ruler of Upper Heliopolis". On his ascension to the throne, Tutankhamun took a praenomen. This is translated as nb-ḫprw-rˁ, and realised as Nebkheperure, meaning "Lord of the forms of Re". The name Nibhurrereya in the Amarna letters may be a variation of this praenomen.

the ancient  "Upper Egypt" where presently the country of "SUDAN" is located. Since this is a picture writing system, while it may have a phonetic value of "SU", it is equally likely that it could be read as Turkish word "S, US, USU, ISU, IShU" as well.  We note that many king names, while they were the king of only "Upper Egypt" (upper Nile), have a writing in front of their cartouche names in the form "S-T-N" or "SU-T-N". For example, the names of the kings in Masarian (Misir) Dynasties I, II, III, IV and V have this writing,  [Sir Wallis Budge, "An Egyptian Hieroglyphic Dictionary", 1920, Dover Publications.  p. 917-921].  But this Hieroglyphic writing not only expresses the name SUTAN  (which is the country name "SUDAN" which was part of ancient "Egypt"), but also the Turkish names ISTAN meaning "God", ISITAN meaning "One who heats" that is the "sun", "IShITAN" meaning "one who lights" again that is the "sun" and "ÜSTHAN" meaning "Top Lord".  All of these refer to the Sun and the Sky-God - but in Turkish


Néhány isten

Gungu A moon deity
Himalia A goddess invoked to bless the harvest
Hintubuet A moon goddess
Hunthaca A moon goddess?
Hur ki A moon goddess?
Hyaninthos A god of vegetation
Isten/ Isden A god known from the the Middle Kingdom &amp; later

Panisten
The root-meaning of the name (from Gothic root gheu; Sanskrit hub or emu, "to invoke or to sacrifice to") is either "the one invoked" or "the one sacrificed to." From different Indo-Germanic roots (div, "to shine" or "give light"; thes in thessasthai "to implore") come the Indo-Iranian deva, Sanskrit dyaus (gen. divas), Latin deus, Greek theos, Irish and Gaelic dia, all of which are generic names; also Greek Zeus (gen. Dios, Latin Jupiter (jovpater), Old Teutonic Tiu or Tiw (surviving in Tuesday), Latin Janus, Diana, and other proper names of pagan deities. The common name most widely used in Semitic occurs as 'el in Hebrew, 'ilu in Babylonian, 'ilah in Arabic, etc.; and though scholars are not agreed on the point, the root-meaning most probably is "the strong or mighty one."

Pesti István 2010 július

Nyitóoldal